تولید بلوک سیمانی و سنگ ساختمانی

استان مرکزی - خمین : خمین، کیلومتر 18 جاده رباطمراد- روبروی جاده یمن

تلفن : 086-586151